ข่าวสาร OAE

4 พืชหัว กระเทียม-หอมแดง-หอมหัวใหญ่-มันฝรั่ง ปีนี้ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกชนิด ขณะนี้ออกตลาดแล้วจนถึงเมษายนนี้

หมวดหมู่ : 

4 bulbs Garlic-Shallots-Onions-Potatoes This year yields increased all kinds. @Now on the market until this April.

               Mr. Chantanon Wannakhajorn, Secretary-General of the Office of Agricultural Economics (Agriculture Economics Office) revealed the situation of production and marketing of 4 types of root crops, namely garlic, shallots, onions and potatoes in the 2022/23 crop year. 2022 It is expected that this year, the country's cultivated area of ​​​​garlic is 61,563 rai, shallots 57,245 rai, onions 9,509 rai, and potatoes 41,133 rai. An increase of 4.29 and 1.90 percent from the previous year, respectively, because the price that farmers sold was at a good level. Incentives for farmers to expand more areas However, the cultivated area of ​​​​garlic and shallots slightly decreased by 0.38 and 1.24 percent, respectively, due to the poor farm prices.ของกระเทียม รวม 64,891 ตัน หอมแดง 155,765 ตัน หอมหัวใหญ่ 36,479 ตัน และมันฝรั่ง 123,397 ตัน โดยผลผลิตทั้ง 4 ชนิดเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.72 ร้อยละ 13.39 ร้อยละ 8.87 และร้อยละ 11.31 ตามลำดับ เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต มีปริมาณน้ำที่เพียงพอและไม่มีโรคพืชระบาด ทั้งนี้ แหล่งผลิตที่สำคัญของพืชหัวทั้ง 4 ชนิดของไทย อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ศรีสะเกษ และนครพนม เป็นต้น โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะเริ่มเพาะปลูกในช่วงหลังฤดูทำนาช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน  และผลผลิตทั้ง 4 ชนิด ทยอยออกตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน โดยผลผลิตออกมากที่สุดในเดือนมีนาคม 2566
              อย่างไรก็ตาม ผลผลิตพืชหัวที่ผลิตในประเทศ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค Thailand therefore had to import some of the produce from abroad, such as China, America and European countries. By 2022 (January - November 2022), 35,079 tons of garlic were imported, 15,634 tons of shallots, 47,100 tons of onions, and 66,257 tons of potatoes. There was a decrease of 20.33 percent and 14.94 percent, respectively, while onion and potato imports increased by 5.48 percent and 7.64 percent, respectively @ . เปิดเผยเพิ่มเติมถึงแนวทางบริหารจัดการพืชหัวทั้ง 4  ชนิดว่า คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการในการบริหารจัดการผลผลิตเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ โดยเน้นมาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตที่สำคัญ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดซื้อขายผลผลิตกระเทียมและหอมหัวใหญ่ล่วงหน้าระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกในจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ กับผู้รวบรวมผู้คัดคุณภาพผลผลิต ส่งจำหน่ายให้กับห้างค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ และโรงงานแปรรูป
            นอกจากนี้ ได้กำหนดมาตรการที่สำคัญอื่นๆ เพื่อดำเนินการควบคู่กันไปด้วย เช่น มาตรการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ การดำเนินการตรวจสอบสต๊อกสินค้าของผู้ประกอบการและผู้นำเข้าเพื่อป้องกันการกักตุนเพื่อเก็งกำไร ทั้งนี้ ในทุกๆ มาตรการ สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จะได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ พร้อมทั้งจะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป โดยท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาด รวมทั้งแนวทางบริหารจัดการของคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง สามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 0 2579 0612 ในวันและเวลาราชการ

***********************************

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์ / ข้อมูล : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร